PASLAUGOS

Viešosios įstaigos teikiamos paslaugos atspindi per veiklos metus sukauptą patirtį, įgytą turinį ir suformuotą vertybinę kryptį. Siūlomos paslaugos ne tik orientuotos į rinkos poreikius, tačiau prisideda prie įstaigos bendrųjų tikslų – kultūros edukacijos, šiuolaikinio meno sklaidos, inovatyvių kūrybinių produktų kūrimo – įgyvendinimo.

Teikiame šias paslaugas, skirtas verslo, kūrybiniam sektoriams, bendruomenėms:
  • KOMUNIKACIJA / VIEŠINIMAS (Kultūros ir meno renginių, projektų bei produktų viešojo įvaizdžio kūrimas, išorinė komunikacija, viešieji ryšiai);
  • REKLAMOS KANALAI (Reklamos pateikimo galimybės, skirtos kūrybiniam sektoriui)
  • RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS (Aukštos meninės vertės programiniai renginiai verslui, meninės programos kultūros sektoriui ir menininkų kūrybos pristatymo renginiai);
  • MOKYMAI / DIRBTUVĖS (Edukaciniai renginiai verslui ir bendruomenėms);
  • MENO KŪRINIŲ NUOMA (Instaliacijų, performansų ir interaktyvių aktualaus meno kūrinių nuoma jūsų renginiams).